Executives

(As of January 1, 2019)

Chairman Masanori Mitsui
President Soichiro Okudaira
Executive Vice President Hiromasa Hoshika
Director(Operating Officer) Sunao Matsubayashi

Noriyoshi Matsushita

Yoshifumi Kishimoto
Director Moritaka Yoshida*1
Full-time Audit & Supervisory Board Member Norihide Bessho
Audit & Supervisory Board Member Masaki Nakatsugawa*2

Yoshiki Kitajima*2

Fusahiro Yamamoto*2
Operating Officer Shigeharu Toda

Katsuhiro Ikoma

Katsumi Marutani

Masanori Takahashi

Tatsuro Takami

Miki Ibaraki

*1: Non-resident
*2: Outside auditors as prescribed by the Companies Act.