Executives

(As of June 8, 2017)

Chairman Masanori Mitsui
President Soichiro Okudaira
Executive Vice President Hiroyuki Yokoyama
Director
(Senior Managing Executive Officer)
Sunao Matsubayashi

Shigeharu Toda

Noriyoshi Matsushita

Yoshifumi Kishimoto
Director Kenji Yamamoto*1 *2

Shigeki Terashi*2
Full-time Corporate Auditor Norihide Bessho
Corporate Auditor Yoshiki Kitajima*3

Fusahiro Yamamoto*3
Senior Managing Executive Officer Yasunori Nakawaki

Takamasa Kurinami

Tsuneo Itagaki

Katsuhiro Ikoma

Hiromasa Hoshika

Katsumi Marutani
Senior Executive Officer Miki Ibaraki

Hajime Nishimura

Masanori Takahashi
Executive Officer Tadao Nasu

Hideki Teramae

Tetsuo Miura

Toshinori Edamoto

Osamu Naruse

Yasushi Kyoda

Hajime Fujita

Hirotaka Yanagi

Kunihiro Morimoto

*1: Outside board member under Japanese corporate law
*2: Non-resident
*3: Outside corporate auditor under Japanese corporate law