Executives

(As of May 31, 2018)

Chairman Masanori Mitsui
President Soichiro Okudaira
Executive Vice President Hiroyuki Yokoyama
Director
(Senior Managing Executive Officer)
Hiroji Onishi

Sunao Matsubayashi

Shigeharu Toda

Noriyoshi Matsushita

Yoshifumi Kishimoto

Hiromasa Hoshika
Director Moritaka Yoshida*1

Kenji Yamamoto*1 *2
Full-time Corporate Auditor Norihide Bessho
Corporate Auditor Masaki Nakatsugawa

Yoshiki Kitajima*3

Fusahiro Yamamoto*3
Senior Managing Executive Officer Katsuhiro Ikoma

Katsumi Marutani

Masanori Takahashi
Senior Executive Officer Miki Ibaraki

Eiji Mishima

Tadao Nasu

Hideki Teramae
Executive Officer Tetsuo Miura

Toshinori Edamoto

Osamu Naruse

Yasushi Kyoda

Hajime Fujita

Hirotaka Yanagi

Kunihiro Morimoto

Yusuke Takeda

Atsuhiko Tanimoto

Kouji Ishikura

Masaki Ogita

*1: Non-resident
*2: Outside board member under Japanese corporate law
*3: Outside corporate auditor under Japanese corporate law