Executives

(As of June  8, 2017)
Title Name
Chairman
Masanori Mitsui
President
Soichiro Okudaira
Executive Vice
President
Hiroyuki Yokoyama
Director
(Senior Managing
Executive Officer)
Sunao Matsubayashi
Shigeharu Toda
Noriyoshi Matsushita
Yoshifumi Kishimoto
   
Director
Kenji Yamamoto*1*2
Shigeki Terashi*2
 
Full-time
Corporate Auditor
Norihide Bessho
   
Corporate Auditor
Yoshiki Kitajima*3
Fusahiro Yamamoto*3
 
Senior Managing
Executive Officer
Yasunori Nakawaki
Takamasa Kurinami
Tsuneo Itagaki
Katsuhiro Ikoma
Hiromasa Hoshika
Katsumi Marutani
Senior Executive
Officer
Miki Ibaraki
Hajime Nishimura
Masanori Takahashi
Executive Officer
Tadao Nasu
Hideki Teramae
Tetsuo Miura
Toshinori Edamoto
Osamu Naruse
Yasushi Kyoda
Hajime Fujita
Hirotaka Yanagi
Kunihiro Morimoto
*1: Outside board member under Japanese corporate law
*2: Non-resident
*3: Outside corporate auditor under Japanese corporate law