Executives

(As of September  1, 2016)
Title Name
President
Masanori Mitsui
Executive Vice
President
Hiroyuki Yokoyama
Director
(Senior Managing
Executive Officer)
Yasunori Nakawaki
   
Director
Sudirman Maman Rusdi*2
   
Director
(Senior Managing
Executive Officer)
Ichiro Yoshitake
Sunao Matsubayashi
Shigeharu Toda
Noriyoshi Matsushita
Yoshifumi Kishimoto
 
Director
Kenji Yamamoto*1*2
Shigeki Terashi*2
 
Full-time
Corporate Auditor
Kunihiko Morita
   
Corporate Auditor
Yoshiki Kitajima*3
Fusahiro Yamamoto*3
 
Senior Managing
Executive Officer
Shinsuke Hori
Takamasa Kurinami
Tsuneo Itagaki
Katsuhiro Ikoma
   
Senior Executive
Officer
Miki Ibaraki
Hajime Nishimura
Hiromasa Hoshika
Katsumi Marutani
Norihide Bessho
Masanori Takahashi
Toru Ueda
   
Executive Officer
Tadao Nasu
Hideki Teramae
Tetsuo Miura
Toshinori Edamoto
Osamu Naruse
 
*1: Outside board member under Japanese corporate law
*2: Non-resident
*3: Outside corporate auditor under Japanese corporate law